Zásady ochrany osobních údajů

Rustiko – Milan Došlý, podnikatel se sídlem Nerudova 447/13, 289 22, Lysá nad Labem – Litol, IČ 71928626 (dále jen Rustiko) předkládá tyto zásady ochrany osobních údajů dle Nařízení EP a Rady (EU) 2016/679 o ochraně osobních údajů (dále jen Nařízení).

Osobní údaje získávané z obchodních vztahů mezi Rustiko a jejími zákazníky, zpracováváme v souladu s Nařízením. Dodržuje při tom podmínky ochrany osobních údajů a zabezpečuje ochranu všemi technickými, právními a procesními nástroji.

Osobní údaje jsou shromažďovány a zpracovávány především pro naplňování obchodních vztahů, a to jen po zápůjční dobu. Uloženy pro případ nutnosti prokazovat správnost postupu jsou po dobu nezbytně nutnou. Přitom jsou dodrženy zásady korektnosti a minimalizace zpracovávaných údajů. Všechny chráněné osobní údaje jsou uloženy na serveru zajištěném dostatečnou softwarovou ochranou a pravidelným zálohováním. K chráněným osobním údajům mají přístup jen osoby pověřené zpracováním a tyto přístupy jsou zabezpečeny hesly. Dodržování postupů a procesů při zpracování vychází z vnitřních směrnic.

Rustiko provozuje webové stránky. Rovněž nabízí možnost navázat komunikaci a může zodpovídat dotazy. Kontaktní spojení na dotazujícího je udržováno jen po dobu nezbytnou k vyřízení dotazu, poté je odstraněno.

Profily na sociálních sítích firmy jsou rovněž využívány jen pro rozšíření okruhu předávaných informací. Každý účastník sociálních sítí bere na vědomí dopady ze sdílených informací a je srozuměn s tím, že Rustiko nemůže převzít odpovědnost za možnosti nekontrolovaného šíření informací na sociálních sítích. Za dosažením ochrany osobních údajů omezuje publikační činnost na bezpečnou míru.

Rustiko je připraveno reagovat na požadavky držitelů osobních údajů v rozsahu provádění změn, či uplatnění práva být zapomenut, pokud se toto právo nekříží s povinností prokazovat uskutečněnou ekonomickou činnost. Kontaktní spojení pro takové případy je uvedeno v záhlaví tohoto prohlášení.

Toto prohlášení se může měnit v souladu se změnami v prostředí a legislativy.